Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:19

New American Standard Bible
Matthew 15:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For out of the heart come evil thoughts, murders, {acts of} adultery, {other} immoral sexual acts, thefts, false testimonies, {and} slanderous statements.
NA26 – ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.
WH – εκ γαρ της καρδιας εξερχονται (5736) διαλογισμοι πονηροι φονοι μοιχειαι πορνειαι κλοπαι ψευδομαρτυριαι βλασφημιαι
PES – ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܦ݂ܩܳܢ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܘܪܳܐ ܩܶܛܠܳܐ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ ܫܽܘܩܪܳܐ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile