Lectionary Calendar
Thursday, February 29th, 2024
the Second Week of Lent
There are 31 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:26

New American Standard Bible
Matthew 16:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul?
NA26 – τί γὰρ ὠφεληθήσεται (5701) ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ (5661) τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; (5686) τί δώσει (5692) ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
WH – τι γαρ ωφεληθησεται (5701) ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση (5661) την δε ψυχην αυτου ζημιωθη (5686) η τι δωσει (5692) ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου
PES – ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܗܰܢܶܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܢܶܩܢܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܚܣܰܪ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܬ݁ܰܚܠܽܘܦ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile