Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:25

New American Standard Bible
Matthew 17:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He said, "Yes." And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth collect customs or poll-tax, from their sons or from strangers?"
NA26 – λέγει, (5719) Ναί. καὶ ἐλθόντα (5631) εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν (5656) αὐτὸν Ἰησοῦς λέγων, (5723) Τί σοι δοκεῖ, (5719) Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν (5719) τέλη κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;
WH – λεγει (5719) ναι και ελθοντα (5631) εις την οικιαν προεφθασεν (5656) αυτον ο ιησους λεγων (5723) τι σοι δοκει (5719) σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν (5719) τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܢ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܡܰܟ݂ܣܳܐ ܘܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܡܰܢ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܡܶܢ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile