Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:19

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 20:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and will hand Him over to the Gentiles to mock and scourge and crucify {Him,} and on the third day He will be raised up."
NA26 – καὶ παραδώσουσιν (5692) αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι (5658) καὶ σταυρῶσαι, (5658) καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. (5701)
WH – και παραδωσουσιν (5692) αυτον τοις εθνεσιν εις το εμπαιξαι (5658) και μαστιγωσαι (5658) και σταυρωσαι (5658) και τη τριτη ημερα εγερθησεται (5701)
PES – ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܰܢܒ݂ܰܙܚܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܘܰܢܢܰܓ݁ܕ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܢܶܙܩܦ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܩܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain