Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:17

New American Standard Bible
Matthew 21:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He left them and went out of the city to Bethany, and spent the night there.
NA26 – Καὶ καταλιπὼν (5631) αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω (5719) τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη (5675) ἐκεῖ.
WH – και καταλιπων (5631) αυτους εξηλθεν (5627) εξω της πολεως εις βηθανιαν και ηυλισθη (5675) εκει
PES – ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile