Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:19

New American Standard Bible
Matthew 21:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And seeing a lone fig tree by the road, He came to it and found nothing on it except leaves alone; and He said to it, "No longer shall there ever be {any} fruit from you." And at once the fig tree withered.
NA26 – καὶ ἰδὼν (5631) συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν (5627) ἐπ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν (5627) ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει (5719) αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται (5638) εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα συκῆ.
WH – και ιδων (5631) συκην μιαν επι της οδου ηλθεν (5627) επ αυτην και ουδεν ευρεν (5627) εν αυτη ει μη φυλλα μονον και λεγει (5719) αυτη [ ου | ] μηκετι εκ σου καρπος γενηται (5638) εις τον αιωνα και εξηρανθη (5681) παραχρημα η συκη
PES – ܘܰܚܙܳܐ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܗ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܳܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܛܰܪܦ݂ܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܝܶܒ݂ܫܰܬ݂ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile