Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:27

New American Standard Bible
Matthew 23:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs which on the outside appear beautiful, but inside they are full of dead men's bones and all uncleanness.
NA26 – Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε (5719) τάφοις κεκονιαμένοις, (5772) οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται (5727) ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέμουσιν (5719) ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.
WH – ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι παρομοιαζετε (5719) ταφοις κεκονιαμενοις (5772) οιτινες εξωθεν μεν φαινονται (5727) ωραιοι εσωθεν δε γεμουσιν (5719) οστεων νεκρων και πασης ακαθαρσιας
PES – ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܩܰܒ݂ܪܶܐ ܡܰܟ݂ܠܫܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܬ݂ܚܙܶܝܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܠܶܝܢ ܓ݁ܰܪܡܶܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܛܰܢܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile