Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:45

New American Standard Bible
Matthew 24:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Who then is the faithful and sensible slave whom his master put in charge of his household to give them their food at the proper time?
NA26 – Τίς ἄρα ἐστὶν (5748) πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν (5656) κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι (5629) αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;
WH – τις αρα εστιν (5719) ο πιστος δουλος και φρονιμος ον κατεστησεν (5656) ο κυριος επι της οικετειας αυτου του δουναι (5629) αυτοις την τροφην εν καιρω
PES – ܡܰܢܽܘ ܟ݁ܰܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܳܪܶܗ ܥܰܠ ܒ݁ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܗܽܘܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile