Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:40,45

New American Standard Bible
Matthew 25:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The King will answer and say to them, 'Truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of Mine, {even} the least {of them,} you did it to Me.'
NA26 – καὶ ἀποκριθεὶς (5679) βασιλεὺς ἐρεῖ (5692) αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, ἐφ ὅσον ἐποιήσατε (5656) ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. (5656)
WH – και αποκριθεις (5679) ο βασιλευς ερει (5692) αυτοις αμην λεγω (5719) υμιν εφ οσον εποιησατε (5656) ενι τουτων των αδελφων μου των ελαχιστων εμοι εποιησατε (5656)
PES – ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܙܥܽܘܪܶܐ ܠܺܝ ܗ݈ܽܘ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 25:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then He will answer them, 'Truly I say to you, to the extent that you did not do it to one of the least of these, you did not do it to Me.'
NA26 – τότε ἀποκριθήσεται (5700) αὐτοῖς λέγων, (5723) Ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, ἐφ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε (5656) ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. (5656)
WH – τοτε αποκριθησεται (5700) αυτοις λεγων (5723) αμην λεγω (5719) υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε (5656) ενι τουτων των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε (5656)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܺܝ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile