Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:31

New American Standard Bible
Matthew 26:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Jesus said to them, "You will all fall away because of Me this night, for it is written: 'I WILL STRIKE THE SHEPHERD, AND THE SHEEP OF THE FLOCK WILL BE SCATTERED.'
NA26 – Τότε λέγει (5719) αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε (5701) ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται (5769) γάρ, Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται (5701) τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης·
WH – τοτε λεγει (5719) αυτοις ο ιησους παντες υμεις σκανδαλισθησεσθε (5701) εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται (5769) γαρ παταξω (5692) τον ποιμενα και διασκορπισθησονται (5701) τα προβατα της ποιμνης
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܽܘܢ ܒ݁ܺܝ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܡܚܶܐ ܠܪܳܥܝܳܐ ܘܢܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܪܽܘܢ ܥܶܪܒ݁ܶܐ ܕ݁ܥܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile