Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:29

New American Standard Bible
Matthew 5:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now if your right eye is causing you to sin, tear it out and throw it away from you; for it is better for you to lose one of the parts of your {body,} than for your whole body to be thrown into hell.
NA26 – εἰ δὲ ὀφθαλμός σου δεξιὸς σκανδαλίζει (5719) σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε (5628) ἀπὸ σοῦ· συμφέρει (5719) γάρ σοι ἵνα ἀπόληται (5643) ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ (5686) εἰς γέενναν.
WH – ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει (5719) σε εξελε (5628) αυτον και βαλε (5628) απο σου συμφερει (5719) γαρ σοι ινα αποληται (5643) εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη (5686) εις γεενναν
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܚܨܺܝܗ ܘܰܫܕ݂ܺܝܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܳܟ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܗܰܕ݁ܳܡܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile