Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:22

New American Standard Bible
Matthew 6:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The eye is the lamp of the body; so then, if your eye is clear, your whole body will be full of light.
NA26 – λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν (5748) ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν (5753) ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· (5704)
WH – ο λυχνος του σωματος εστιν (5719) ο οφθαλμος εαν ουν η (5725) ο οφθαλμος σου απλους ολον το σωμα σου φωτεινον εσται (5695)
PES – ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܥܰܝܢܳܐ ܐܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܦ݁ܫܺܝܛܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܰܗܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile