Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:27,31

New American Standard Bible
Matthew 6:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And who of you by being worried can add a {single} hour to his life?
NA26 – τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν (5723) δύναται (5736) προσθεῖναι (5629) ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;
WH – τις δε εξ υμων μεριμνων (5723) δυναται (5736) προσθειναι (5629) επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα
PES – ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܨܶܦ݂ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܰܘܣܳܦ݂ܽܘ ܥܰܠ ܩܰܘܡܬ݂ܶܗ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 6:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Do not worry then, saying, 'What will we eat?' or 'What will we drink?' or 'What will we wear for clothing?'
NA26 – μὴ οὖν μεριμνήσητε (5661) λέγοντες, (5723) Τί φάγωμεν; (5632) , Τί πίωμεν; (5632) , Τί περιβαλώμεθα; (5643)
WH – μη ουν μεριμνησητε (5661) λεγοντες (5723) τι φαγωμεν (5632) η τι πιωμεν (5632) η τι περιβαλωμεθα (5643)
PES – ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܐܰܘ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܫܬ݁ܶܐ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܟ݁ܰܣܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile