Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 1:29

New American Standard Bible
Philippians 1:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For to you it has been granted for Christ's sake, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake,
NA26 – ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη (5681) τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν (5721) ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, (5721)
WH – οτι υμιν εχαρισθη (5681) το υπερ χριστου ου μονον το εις αυτον πιστευειν (5721) αλλα και το υπερ αυτου πασχειν (5721)
PES – ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܶܚܫܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile