Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 4:6

New American Standard Bible
Philippians 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and pleading with thanksgiving let your requests be made known to God.
NA26 – μηδὲν μεριμνᾶτε, (5720) ἀλλ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω (5744) πρὸς τὸν θεόν.
WH – μηδεν μεριμνατε (5720) αλλ εν παντι τη προσευχη και τη δεησει [ μετ | μετα ] ευχαριστιας τα αιτηματα υμων γνωριζεσθω (5744) προς τον θεον
PES – ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܫܶܐܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܢܶܬ݂ܝܰܕ݁ܥܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile