Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 10:8

New American Standard Bible
Revelation 10:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the voice which I heard from heaven, {I heard} again speaking with me, and saying, "Go, take the scroll which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the land."
NA26 – Καὶ φωνὴ ἣν ἤκουσα (5656) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν (5723) μετ ἐμοῦ καὶ λέγουσαν, (5723) Ὕπαγε (5720) λάβε (5628) τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον (5772) ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος (5761) ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
WH – και η φωνη ην ηκουσα (5656) εκ του ουρανου παλιν λαλουσαν (5723) μετ εμου και λεγουσαν (5723) υπαγε (5720) λαβε (5628) το βιβλιον το ηνεωγμενον (5772) εν τη χειρι του αγγελου του εστωτος (5761) επι της θαλασσης και επι της γης
PES – ܘܩܳܠܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܘܳܐܡܰܪ ܙܶܠ ܣܰܒ݂ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile