Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:15

New American Standard Bible
Revelation 11:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the seventh angel sounded; and there were loud voices in heaven, saying, "The kingdom of the world has become {the kingdom} of our Lord and of His Christ; and He will reign forever and ever."
NA26 – Καὶ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν· (5656) καὶ ἐγένοντο (5633) φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες, (5723) Ἐγένετο (5633) βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει (5692) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
WH – και ο εβδομος αγγελος εσαλπισεν (5656) και εγενοντο (5633) φωναι μεγαλαι εν τω ουρανω λεγοντες (5723) εγενετο (5633) η βασιλεια του κοσμου του κυριου ημων και του χριστου αυτου και βασιλευσει (5692) εις τους αιωνας των αιωνων
PES – ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܙܥܰܩ ܘܰܗܘܰܘ ܩܳܠܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܘܕ݂ܰܡܫܺܝܚܶܗ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile