Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:8

New American Standard Bible
Revelation 11:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And their dead bodies {will lie} in the street of the great city which mystically is called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified.
NA26 – καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται (5743) πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. (5681)
WH – και το πτωμα αυτων επι της πλατειας της πολεως της μεγαλης ητις καλειται (5743) πνευματικως σοδομα και αιγυπτος οπου και ο κυριος αυτων εσταυρωθη (5681)
PES – ܘܰܫܠܰܕ݁ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܫܽܘܩܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ݂ ܣܕ݂ܽܘܡ ܘܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܗܽܘܢ ܐܶܨܛܠܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile