Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 13:7

New American Standard Bible
Revelation 13:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It was also given to him to make war with the saints and to overcome them, and authority was given to him over every tribe, people, language, and nation.
NA26 – καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ ποιῆσαι (5658) πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι (5658) αὐτούς, καὶ ἐδόθη (5681) αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.
WH – [ [και | και ] εδοθη (5681) αυτω ποιησαι (5658) πολεμον μετα των αγιων και νικησαι (5658) [ αυτους] | αυτους ] και εδοθη (5681) αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και λαον και γλωσσαν και εθνος
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܠܡܶܙܟ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ ܘܠܶܫܳܢܶܐ ܘܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile