Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 14:3

New American Standard Bible
Revelation 14:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders; and no one was able to learn the song except the 144,000 who had been purchased from the earth.
NA26 – καὶ ᾄδουσιν (5719) ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο (5711) μαθεῖν (5629) τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι (5772) ἀπὸ τῆς γῆς.
WH – και αδουσιν (5719) [ ως | [ως] ] ωδην καινην ενωπιον του θρονου και ενωπιον των τεσσαρων ζωων και των πρεσβυτερων και ουδεις εδυνατο (5711) μαθειν (5629) την ωδην ει μη αι εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες χιλιαδες οι ηγορασμενοι (5772) απο της γης
PES – ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐܶܬ݂ܡܨܺܝ ܠܡܺܐܠܦ݂ܳܗ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܙܒ݂ܺܝܢܰܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile