Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:18

New American Standard Bible
Revelation 18:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and were crying out as they saw the smoke of her burning, saying, 'What {city} is like the great city?'
NA26 – καὶ ἔκραζον (5707) βλέποντες (5723) τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες, (5723) Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ;
WH – και [ εκραξαν (5656) | εκραζον (5707) ] βλεποντες (5723) τον καπνον της πυρωσεως αυτης λεγοντες (5723) τις ομοια τη πολει τη μεγαλη
PES – ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܐܘܽܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܙܶܝܢ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܕ݁ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܢ ܗ݈ܺܝ ܕ݁ܕ݂ܳܡܝܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile