Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:18

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the living One; and I was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and of Hades.
NA26 – καὶ ζῶν, (5723) καὶ ἐγενόμην (5633) νεκρὸς καὶ ἰδοὺ (5628) ζῶν (5723) εἰμι (5748) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω (5719) τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.
WH – και ο ζων (5723) και εγενομην (5633) νεκρος και ιδου (5640) ζων (5723) ειμι (5719) εις τους αιωνας των αιωνων και εχω (5719) τας κλεις του θανατου και του αδου
PES – ܘܰܕ݂ܚܰܝ ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܕ݂ܰܫܝܽܘܠ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain