Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:18

New American Standard Bible
Revelation 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the living One; and I was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and of Hades.
NA26 – καὶ ζῶν, (5723) καὶ ἐγενόμην (5633) νεκρὸς καὶ ἰδοὺ (5628) ζῶν (5723) εἰμι (5748) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω (5719) τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.
WH – και ο ζων (5723) και εγενομην (5633) νεκρος και ιδου (5640) ζων (5723) ειμι (5719) εις τους αιωνας των αιωνων και εχω (5719) τας κλεις του θανατου και του αδου
PES – ܘܰܕ݂ܚܰܝ ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܕ݂ܰܫܝܽܘܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile