Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:14

New American Standard Bible
Revelation 22:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Blessed are those who wash their robes, so that they will have the right to the tree of life, and may enter the city by the gates.
NA26 – Μακάριοι οἱ πλύνοντες (5723) τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται (5704) ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν (5632) εἰς τὴν πόλιν.
WH – μακαριοι οι πλυνοντες (5723) τας στολας αυτων ινα εσται (5695) η εξουσια αυτων επι το ξυλον της ζωης και τοις πυλωσιν εισελθωσιν (5632) εις την πολιν
PES – ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܕ݂ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile