Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:19

New American Standard Bible
Revelation 22:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part from the tree of life and from the holy city, which are written in this book.
NA26 – καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ (5632) ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ (5687) θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων (5772) ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
WH – και εαν τις αφελη (5632) απο των λογων του βιβλιου της προφητειας ταυτης αφελει (5687) ο θεος το μερος αυτου απο του ξυλου της ζωης και εκ της πολεως της αγιας των γεγραμμενων (5772) εν τω βιβλιω τουτω
PES – ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܨܰܪ ܡܶܢ ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܒ݂ܰܨܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܢܳܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܘܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile