Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 5:5

New American Standard Bible
Revelation 5:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And one of the elders said to me, "Stop weeping; behold, the Lion that is from the tribe of Judah, the Root of David, has overcome {so as to be able} to open the scroll and its seven seals."
NA26 – καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει (5719) μοι, Μὴ κλαῖε· (5720) ἰδοὺ (5628) ἐνίκησεν (5656) λέων ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ῥίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ.
WH – και εις εκ των πρεσβυτερων λεγει (5719) μοι μη κλαιε (5720) ιδου (5640) ενικησεν (5656) ο λεων ο εκ της φυλης ιουδα η ριζα δαυιδ ανοιξαι (5658) το βιβλιον και τας επτα σφραγιδας αυτου
PES – ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܟ݁ܶܐ ܗܳܐ ܙܟ݂ܳܐ ܐܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܢܶܦ݂ܬ݁ܰܚ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܛܰܒ݂ܥܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile