Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 9:13

New American Standard Bible
Revelation 9:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God,
NA26 – Καὶ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· (5656) καὶ ἤκουσα (5656) φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ,
WH – και ο εκτος αγγελος εσαλπισεν (5656) και ηκουσα (5656) φωνην μιαν εκ των [ | [τεσσαρων] ] κερατων του θυσιαστηριου του χρυσου του ενωπιον του θεου
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܶܫܬ݁ܳܐ ܙܥܰܩ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܩܰܪܢܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile