Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:24-27

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Romans 8:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For in hope we have been saved, but hope that is seen is not hope; for who hopes for what he {already} sees?
NA26 – τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν· (5681) ἐλπὶς δὲ βλεπομένη (5746) οὐκ ἔστιν (5748) ἐλπίς· γὰρ βλέπει (5719) τίς ἐλπίζει; (5719)
WH – τη γαρ ελπιδι εσωθημεν (5681) ελπις δε βλεπομενη (5746) ουκ εστιν (5719) ελπις ο γαρ βλεπει (5719) τις ελπιζει (5719)
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܗ݈ܘ ܚܝܰܝܢ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Romans 8:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if we hope for what we do not see, with perseverance we wait eagerly for it.
NA26 – εἰ δὲ οὐ βλέπομεν (5719) ἐλπίζομεν, (5719) δι ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα. (5736)
WH – ει δε ο ου βλεπομεν (5719) ελπιζομεν (5719) δι υπομονης απεκδεχομεθα (5736)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܒ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܩܰܘܶܝܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 8:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same way the Spirit also helps our weakness; for we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for {us} with groanings too deep for words;
NA26 – Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται (5736) τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν· τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ (5904) οὐκ οἴδαμεν, (5758) ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει (5719) στεναγμοῖς ἀλαλήτοις·
WH – ωσαυτως δε και το πνευμα συναντιλαμβανεται (5736) τη ασθενεια ημων το γαρ τι προσευξωμεθα (5667) καθο δει (5719) ουκ οιδαμεν (5758) αλλα αυτο το πνευμα υπερεντυγχανει (5719) στεναγμοις αλαλητοις
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܥܰܕ݁ܪܳܐ ܠܰܟ݂ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܰܢ ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܨܰܠܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܐܶܠܳܐ ܗܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܨܰܠܝܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܒ݁ܬ݂ܶܢܚܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 8:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to {the will of} God.
NA26 – δὲ ἐραυνῶν (5723) τὰς καρδίας οἶδεν (5758) τί τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει (5719) ὑπὲρ ἁγίων.
WH – ο δε εραυνων (5723) τας καρδιας οιδεν (5758) τι το φρονημα του πνευματος οτι κατα θεον εντυγχανει (5719) υπερ αγιων
PES – ܕ݁ܡܳܐܶܫ ܕ݁ܶܝܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܺܝ ܬ݁ܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܨܰܠܝܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain