Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:17

New American Standard Bible
Romans 12:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Never repay evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all people.
NA26 – μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες· (5723) προνοούμενοι (5734) καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων·
WH – μηδενι κακον αντι κακου αποδιδοντες (5723) προνοουμενοι (5734) καλα ενωπιον παντων ανθρωπων
PES – ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܪܥܽܘܢ ܠܐ݈ܢܳܫ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile