Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 13:14

New American Standard Bible
Romans 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh in regard to {its} lusts.
NA26 – ἀλλὰ ἐνδύσασθε (5669) τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε (5732) εἰς ἐπιθυμίας.
WH – αλλα ενδυσασθε (5669) τον κυριον ιησουν χριστον και της σαρκος προνοιαν μη ποιεισθε (5732) εις επιθυμιας
PES – ܐܶܠܳܐ ܠܽܘܒ݂ܫܽܘܗ݈ܝ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܟ݂ܽܘܢ ܠܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile