Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:15

New American Standard Bible
Romans 15:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But I have written very boldly to you on some points so as to remind you again, because of the grace that was given me from God,
NA26 – τολμηρότερον δὲ ἔγραψα (5656) ὑμῖν ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνῄσκων (5723) ὑμᾶς διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν (5685) μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ
WH – [ τολμηροτερως | τολμηροτερον ] δε εγραψα (5656) υμιν απο μερους ως επαναμιμνησκων (5723) υμας δια την χαριν την δοθεισαν (5685) μοι [ απο | υπο ] του θεου
PES – ܩܰܠܺܝܠ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܪܳܚܳܐܝܺܬ݂ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܥ݈ܗܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile