Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:2

New American Standard Bible
Romans 16:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that you receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and that you help her in whatever matter she may have need of you; for she herself has also been a helper of many, and of myself as well.
NA26 – ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε (5632) αὐτῇ ἐν ἂν ὑμῶν χρῄζῃ (5725) πράγματι, καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη (5675) καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ.
WH – ινα [ προσδεξησθε (5667) αυτην | αυτην προσδεξησθε (5667) ] εν κυριω αξιως των αγιων και παραστητε (5632) αυτη εν ω αν υμων χρηζη (5725) πραγματι και γαρ αυτη προστατις πολλων εγενηθη (5675) και εμου αυτου
PES – ܕ݁ܰܬ݂ܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܗ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܙܳܕ݂ܶܩ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܨܒ݂ܽܘ ܕ݁ܒ݂ܳܥܝܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܩܽܘܡܽܘܢ ܠܳܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܺܝ ܩܳܝܽܘܡܬ݁ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile