Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:4

New American Standard Bible
Romans 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Or do you think lightly of the riches of His kindness and restraint and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance?
NA26 – τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, (5719) ἀγνοῶν (5723) ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει; (5719)
WH – η του πλουτου της χρηστοτητος αυτου και της ανοχης και της μακροθυμιας καταφρονεις (5719) αγνοων (5723) οτι το χρηστον του θεου εις μετανοιαν σε αγει (5719)
PES – ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܘܥܰܠ ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܘܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܳܟ݂ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܡܰܝܬ݁ܝܳܐ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile