Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 7:23

New American Standard Bible
Romans 7:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but I see a different law in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin which is in my members.
NA26 – βλέπω (5719) δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενον (5740) τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά (5723) με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι (5752) ἐν τοῖς μέλεσίν μου.
WH – βλεπω (5719) δε ετερον νομον εν τοις μελεσιν μου αντιστρατευομενον (5740) τω νομω του νοος μου και αιχμαλωτιζοντα (5723) με [ [εν] | εν ] τω νομω της αμαρτιας τω οντι (5723) εν τοις μελεσιν μου
PES – ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝ ܕ݁ܡܰܩܪܶܒ݂ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܪܶܥܝܳܢܝ ܘܫܳܒ݂ܶܐ ܠܺܝ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile