Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:19

New American Standard Bible
Romans 8:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the eagerly awaiting creation waits for the revealing of the sons {and daughters} of God.
NA26 – γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται· (5736)
WH – η γαρ αποκαραδοκια της κτισεως την αποκαλυψιν των υιων του θεου απεκδεχεται (5736)
PES – ܟ݁ܽܠܳܗ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܣܰܒ݁ܪܳܐ ܘܰܡܣܰܟ݁ܝܳܐ ܠܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile