Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:28

New American Standard Bible
Romans 8:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to {His} purpose.
NA26 – οἴδαμεν (5758) δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν (5723) τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ (5719) εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. (5752)
WH – οιδαμεν (5758) δε οτι τοις αγαπωσιν (5723) τον θεον παντα συνεργει (5719) [ [ο θεος] | ] εις αγαθον τοις κατα προθεσιν κλητοις ουσιν (5723)
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܥܰܕ݁ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܣܳܡ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܪܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile