Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:21

New American Standard Bible
Romans 9:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Or does the potter not have a right over the clay, to make from the same lump one object for honorable use, and another for common use?
NA26 – οὐκ ἔχει (5719) ἐξουσίαν κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι (5658) μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, δὲ εἰς ἀτιμίαν;
WH – η ουκ εχει (5719) εξουσιαν ο κεραμευς του πηλου εκ του αυτου φυραματος ποιησαι (5658) ο μεν εις τιμην σκευος ο δε εις ατιμιαν
PES – ܐܰܘ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܦ݁ܰܚܳܪܳܐ ܥܰܠ ܛܺܝܢܶܗ ܕ݁ܡܶܢܳܗ ܡܶܢ ܓ݁ܒ݂ܺܝܠܬ݁ܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܡܳܐܢܶܐ ܚܰܕ݂ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܠܨܰܥܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile