Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:4

New American Standard Bible
Romans 9:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who are Israelites, to whom belongs the adoption as sons {and daughters,} the glory, the covenants, the giving of the Law, the {temple} service, and the promises;
NA26 – οἵτινές εἰσιν (5748) Ἰσραηλῖται, ὧν υἱοθεσία καὶ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ νομοθεσία καὶ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,
WH – οιτινες εισιν (5719) ισραηλιται ων η υιοθεσια και η δοξα και αι διαθηκαι και η νομοθεσια και η λατρεια και αι επαγγελιαι
PES – ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܗܽܘܢ ܗܘܳܬ݂ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܰܩܝܳܡܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܘܡܽܘܠܟ݁ܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile