Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:12

New American Standard Bible
Titus 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – One of them, a prophet of their own, said, "Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons."
NA26 – εἶπέν (5627) τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί.
WH – ειπεν (5627) τις εξ αυτων ιδιος αυτων προφητης κρητες αει ψευσται κακα θηρια γαστερες αργαι
PES – ܐܶܡܰܪ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܩܪܺܛܺܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܰܪܣܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܛܺܝܠܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile