Lectionary Calendar
Sunday, April 14th, 2024
the Third Sunday after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:16

New American Standard Bible
Titus 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They profess to know God, but by {their} deeds they deny {Him,} being detestable and disobedient and worthless for any good deed.
NA26 – θεὸν ὁμολογοῦσιν (5719) εἰδέναι, (5760) τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, (5736) βδελυκτοὶ ὄντες (5752) καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι.
WH – θεον ομολογουσιν (5719) ειδεναι (5760) τοις δε εργοις αρνουνται (5736) βδελυκτοι οντες (5723) και απειθεις και προς παν εργον αγαθον αδοκιμοι
PES – ܘܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܣܢܺܝܶܐܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܝܳܣ ܘܡܰܣܠܰܝܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile