Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:16

New American Standard Version
Titus 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They profess to know God, but by {their} deeds they deny {Him,} being detestable and disobedient and worthless for any good deed.
NA26 – θεὸν ὁμολογοῦσιν (5719) εἰδέναι, (5760) τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, (5736) βδελυκτοὶ ὄντες (5752) καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι.
WH – θεον ομολογουσιν (5719) ειδεναι (5760) τοις δε εργοις αρνουνται (5736) βδελυκτοι οντες (5723) και απειθεις και προς παν εργον αγαθον αδοκιμοι
PES – ܘܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܣܢܺܝܶܐܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܝܳܣ ܘܡܰܣܠܰܝܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser: