Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 2:2,5

New American Standard Bible
Titus 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Older men are to be temperate, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, in perseverance.
NA26 – πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, (5750) σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας (5723) τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ.
WH – πρεσβυτας νηφαλιους ειναι (5721) σεμνους σωφρονας υγιαινοντας (5723) τη πιστει τη αγαπη τη υπομονη
PES – ܘܰܐܠܶܦ݂ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܥܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܢܰܟ݂ܦ݁ܺܝܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܒ݂ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Titus 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {to be} sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, so that the word of God will not be dishonored.
NA26 – σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουργούς ἀγαθάς, ὑποτασσομένας (5746) τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται. (5747)
WH – σωφρονας αγνας οικουργους αγαθας υποτασσομενας (5746) τοις ιδιοις ανδρασιν ινα μη ο λογος του θεου βλασφημηται (5747)
PES – ܘܢܶܗܘܝܳܢ ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܢ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܢ ܘܢܶܗܘܝܳܢ ܝܳܨܦ݁ܳܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܳܢ ܠܒ݂ܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile