Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:39

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All flesh is not the same flesh, but there is one {flesh} of men, and another flesh of beasts, and another flesh of birds, and another of fish.
NA26 – οὐ πᾶσα σὰρξ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων.
WH – ου πασα σαρξ η αυτη σαρξ αλλα αλλη μεν ανθρωπων αλλη δε σαρξ κτηνων αλλη δε σαρξ πτηνων αλλη δε ιχθυων
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠ ܦ݁ܓ݂ܰܪ ܫܘܶܐ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܝܪܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܕ݁ܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܕ݁ܢܽܘܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile