Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:16

New American Standard Bible
1 Corinthians 11:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if one is inclined to be contentious, we have no other practice, nor have the churches of God.
NA26 – Εἰ δέ τις δοκεῖ (5719) φιλόνεικος εἶναι, (5750) ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, (5719) οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ.
WH – ει δε τις δοκει (5719) φιλονεικος ειναι (5721) ημεις τοιαυτην συνηθειαν ουκ εχομεν (5719) ουδε αι εκκλησιαι του θεου
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܚܪܶܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܢ ܠܰܝܬ݁ ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile