Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:20

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Brethren, do not be children in your thinking; yet in evil be infants, but in your thinking be mature.
NA26 – Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε (5737) ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, (5720) ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε. (5737)
WH – αδελφοι μη παιδια γινεσθε (5737) ταις φρεσιν αλλα τη κακια νηπιαζετε (5720) ταις δε φρεσιν τελειοι γινεσθε (5737)
PES – ܐܰܚܰܝ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܛܠܶܝܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܗܘܰܘ ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܪܶܥܝܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܗܘܰܘ ܓ݁ܡܺܝܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile