Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:2

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – by which you also are saved, if you hold firmly to the word which I preached to you, unless you believed in vain.
NA26 – δι οὗ καὶ σῴζεσθε, class="show tvm">(5743) τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην class="show tvm">(5668) ὑμῖν εἰ κατέχετε, class="show tvm">(5719) ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. class="show tvm">(5656)
WH – δι ου και σωζεσθε class="show tvm">(5743) τινι λογω ευηγγελισαμην class="show tvm">(5668) υμιν ει κατεχετε class="show tvm">(5719) εκτος ει μη εικη επιστευσατε class="show tvm">(5656)
PES – ܘܒ݂ܶܗ ܚܳܐܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܣܰܒ݁ܰܪܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܥܳܗܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile