Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:31

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I affirm, brethren, by the boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily.
NA26 – καθ ἡμέραν ἀποθνῄσκω, (5719) νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν, ἀδελφοί, ἣν ἔχω (5719) ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.
WH – καθ ημεραν αποθνησκω (5719) νη την υμετεραν καυχησιν [ αδελφοι | [αδελφοι] ] ην εχω (5719) εν χριστω ιησου τω κυριω ημων
PES – ܝܳܡܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܝܽܘܡ ܡܳܐܶܬ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile