Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:39

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – A wife is bound as long as her husband lives; but if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord.
NA26 – Γυνὴ δέδεται (5769) ἐφ ὅσον χρόνον ζῇ (5719) ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ (5686) ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν (5748) θέλει (5719) γαμηθῆναι, (5683) μόνον ἐν κυρίῳ.
WH – γυνη δεδεται (5769) εφ οσον χρονον ζη (5719) ο ανηρ αυτης εαν δε κοιμηθη (5686) ο ανηρ ελευθερα εστιν (5719) ω θελει (5719) γαμηθηναι (5683) μονον εν κυριω
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܡܚܰܪܪܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile