Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:4

New American Standard Bible
1 Timothy 6:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – he is conceited {and} understands nothing; but he has a sick craving for controversial questions and disputes about words, from which come envy, strife, abusive language, evil suspicions,
NA26 – τετύφωται, (5769) μηδὲν ἐπιστάμενος, (5740) ἀλλὰ νοσῶν (5723) περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται (5736) φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί,
WH – τετυφωται (5769) μηδεν επισταμενος (5740) αλλα νοσων (5723) περι ζητησεις και λογομαχιας εξ ων γινεται (5736) φθονος ερις βλασφημιαι υπονοιαι πονηραι
PES – ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ݁ܪܺܝܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗ ܒ݁ܰܕ݂ܪܳܫܳܐ ܘܒ݂ܰܒ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܘܰܡܣܳܡ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile