Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:19

New American Standard Bible
2 Corinthians 5:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – namely, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation.
NA26 – ὡς ὅτι θεὸς ἦν (5713) ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων (5723) ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος (5740) αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος (5642) ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς.
WH – ως οτι θεος ην (5707) εν χριστω κοσμον καταλλασσων (5723) εαυτω μη λογιζομενος (5740) αυτοις τα παραπτωματα αυτων και θεμενος (5642) εν ημιν τον λογον της καταλλαγης
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܰܥܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܰܡ ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܘܠܳܐ ܚܫܰܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܘܣܳܡ ܒ݁ܰܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܥܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile