Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:42

New American Standard Bible
Acts 10:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And He ordered us to preach to the people, and to testify solemnly that this is the One who has been appointed by God as Judge of the living and the dead.
NA26 – καὶ παρήγγειλεν (5656) ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι (5664) ὅτι οὗτός ἐστιν (5748) ὡρισμένος (5772) ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων (5723) καὶ νεκρῶν.
WH – και παρηγγειλεν (5656) ημιν κηρυξαι (5658) τω λαω και διαμαρτυρασθαι (5664) οτι ουτος εστιν (5719) ο ωρισμενος (5772) υπο του θεου κριτης ζωντων (5723) και νεκρων
PES – ܘܦ݂ܰܩܕ݂ܰܢ ܕ݁ܢܰܟ݂ܪܶܙ ܘܰܢܣܰܗܶܕ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܪܶܫ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile