Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:22

New American Standard Bible
Acts 12:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The people {repeatedly} cried out, "The voice of a god and not of a man!"
NA26 – δὲ δῆμος ἐπεφώνει, (5707) Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου.
WH – ο δε δημος επεφωνει (5707) θεου φωνη και ουκ ανθρωπου
PES – ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܩܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܢܳܬ݂ ܩܳܠܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile